Intel® Server Board cho BIOS Dòng D40AMP và Gói Cập nhật Chương trình cơ sở Hệ thống (SFUP) cho Windows* và Linux*

723055
3/18/2023

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa gói cập nhật BIOS và chương trình cơ sở cho Dòng Intel® Server Board D40AMP cho Windows* và Linux* (R01.02.0007)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 45.3 MB
  • SHA1: D65D7BFD6DC99BA142FA27470AAF387C8AAB4A55

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản ghi tải xuống này chứa BIOS và Gói cập nhật chương trình cơ sở hệ thống (SFUP) cho Dòng Intel® Server Board D50TNP và Dòng Hệ thống Máy chủ Intel® D40AMP thích hợp —để sử dụng với Windows* và Linux*

Mục đích

Hướng dẫn Vận hành và Cài đặt Gói Cập nhật Vi chương trình Hệ thống Windows và Linux (SFUP)

Intel đặc biệt khuyến nghị bạn nên đọc toàn bộ tệp ReleaseNotes_SFUP_AMP_1.0.6.txt trước khi thực hiện cập nhật hệ thống. Xác minh rằng hệ thống của bạn đáp ứng các yêu cầu đã ghi sẽ đảm bảo cập nhật thành công và cung cấp chức năng hệ thống đáng tin cậy nhất sau khi đã hoàn thành cập nhật.

Phát hành - 09 tháng 2 năm 2023

********************************************************************************

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống cấp sản xuất và cập nhật tiện ích sau:

BIOS hệ thống - 01.02.0007

Chương trình cơ sở ME - 04.04.04.202

Chương trình cơ sở BMC - 2.90.e5e4d391

FRUSDR - 0,43

Pmem - 2.2.0.1553

CPLD - v2P1

sysfwupdt - Phiên bản 16.0.7

Sản phẩm được hỗ trợ

Intel® Server Board dòng D40AMP

Liên hệ với Intel để biết các yêu cầu hỗ trợ phần cứng trước khi sản xuất

Ghi chú quan trọng

Kiểm tra chương trình cơ sở không được áp dụng, do đó các bản cập nhật sẽ được kích hoạt ngay cả khi các phiên bản trong hệ thống và trong gói SFUP giống nhau.

KHÔNG làm gián đoạn hoặc khởi động lại hoặc loại bỏ điện năng khỏi hệ thống của bạn trong quá trình cập nhật. Làm như vậy có thể khiến hệ thống của bạn không hoạt động được.

KHÔNG cố gắng đảo ngược phần mềm hệ thống sau khi được tải lên hệ thống. Làm như vậy có thể khiến hệ thống của bạn không hoạt động được.

Tất cả các bản cập nhật được cung cấp trong gói này đều được cài đặt chỉ sử dụng môi trường vận hành Windows và Linux.

Không sửa đổi bất kỳ tệp lệnh nào. Các kịch bản như được viết sẽ cung cấp trải nghiệm cập nhật đáng tin cậy nhất.

Yêu cầu phần mềm hệ thống

Để cập nhật ngăn xếp phần mềm hệ thống thành các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp phần mềm hệ thống hiện được cài đặt trên hệ thống máy chủ mục tiêu PHẢI đáp ứng các tiêu chuẩn sau, nếu không việc cập nhật có thể bị lỗi:

  • BIOS hệ thống - 01.02.0006 hoặc mới hơn
  • Chương trình cơ sở ME - 04.04.04.056
  • Chương trình cơ sở BMC - 2.87.3ccd0377 hoặc mới hơn
  • FRUSDR - 0,20 hoặc mới hơn
  • CPLD - v1p7 hoặc mới hơn
  • Pmem - 2.2.0.1553

Điều kiện tiên quyết trước khi chạy các lệnh Windows và Linux - tham khảo ReleaseNotes_SFUP_AMP_1.0.6.txt

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.