Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) Nguyên thủy Chứng thực Trình điều khiển và Trung tâm Dữ liệu (Intel® SGX DCAP)

683952
3/15/2024

Giới thiệu

Gói này chứa Trình điều khiển Intel® SGX cho Windows* phiên bản 2.22.100.2 và Intel® SGX DCAP cho Windows phiên bản 1.20.100.2

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 23 MB
  • SHA256: 4F51A00C0D36E0C1260D736F8D1C578D99CDBC7B5674AAF662434FD799B68BC1
  • Kích thước: 35.7 MB
  • SHA256: 40E2973959BB90E19D720B7D3B9664FA284F8F023BEFBAE91811E505178E4E28

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt PSW Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) phiên bản 2.22.100.2 và DCAP phiên bản 1.20.100.2

Xem ghi chú phát hành để biết phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.