Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700

683939
9/9/2022

Giới thiệu

Cung cấp các gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 (9.01 đến các phiên bản trước)

Các bản tải xuống sẵn có

 • Kích thước: 155.2 MB
 • SHA1: 214D9AB1A644C23256431BDC5C2CFA0F3FC64C90
 • Kích thước: 187.1 MB
 • SHA1: D376618FF66E4AB57F8DE754A754C00CBF0E1161
 • Kích thước: 202.5 MB
 • SHA1: 74A1CE9D6B8000C049D6151C7588B3054BC8FCFC
 • Kích thước: 195.6 MB
 • SHA1: 40552D9D099118943F23C1AED2BF8D0B881C70EF
 • Kích thước: 248.5 MB
 • SHA1: 91402AFB67B1281E2D615C811240ABD0BD373EDC
 • Kích thước: 262.3 MB
 • SHA1: F2C19221C82ABDF0D29E9492B3F2DDD4BF84AAED
 • Kích thước: 279.6 MB
 • SHA1: FC13A41D675646421BF97E31EDD72D7E07F1E6F2
 • Kích thước: 277.5 MB
 • SHA1: 6A60E6980542ACA880436072548504FB058D6EB5
 • Kích thước: 268.8 MB
 • SHA1: 341BA96DC56830883C2FDF272B4DC8A258DA4FB3
 • Kích thước: 280.1 MB
 • SHA1: 813E1A2FD09915B5F677A60DC671EF858FD81634
 • Kích thước: 281.6 MB
 • SHA1: 49BDD446943EF4C8D8F8D1B196683FF880BD2A2A
 • Kích thước: 288.8 MB
 • SHA1: AF8D77B76577AB7E41DBEC819D579C6D09A09517
 • Kích thước: 285.7 MB
 • SHA1: 3DCDFEEBBC788252FEA9FBA3BE68AE5CD1EC18DC
 • Kích thước: 294.6 MB
 • SHA1: CCFB2AB020279C0E77313234327A5F33A6654F24
 • Kích thước: 333.8 MB
 • SHA1: D1D635965B1AA9613119FBD23FC347BF6F93F690

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Lưu ý: Bản ghi tải xuống này chứa các tệp dành cho Hạ cấp từ NVM 9.01 lên NVM 9.00, 8,70, 8,60, 8,50, 8,40, 8,30, 8,20, 8,15, 8,10, 8,00, 7,30, 7,20, 7,10, 7,00 và 6,80

Tải xuống gói hạ cấp NVM cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet mềm

Đọc trước khi sử dụng các tệp hạ cấp

Trong khi nâng cấp và hạ cấp NVM sử dụng cùng một bộ công cụ, thứ tự hoạt động bị đảo ngược. Công cụ hạ cấp thực hiện trước tiên, sau đó cài đặt trình điều khiển phù hợp.

Tất cả Đường dẫn Hạ cấp và Tệp bao gồm:

NVM 9.01 đến 9.00

Phiên bản NVM hiện tại: 9.01

Phiên bản Hạ cấp được hỗ trợ: 9.00

Phiên bản hạ cấp SW/Driver: 27.6

Bao gồm các tập tin

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v9_00.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_00_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_00_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_00_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_00_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_00_Windows.exe

====================

NVM 9.01 đến 8.70

Phiên bản NVM hiện tại: 9.01

Phiên bản Hạ cấp được hỗ trợ: 8.70

Phiên bản hạ cấp SW/Driver: 27.3, 27.4, 27.5

Bao gồm các tập tin

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v8_70.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_70_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_70_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_70_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_70_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_70_Windows.exe

====================

NVM 9.01 đến 8.60

Phiên bản NVM hiện tại: 9.01

Phiên bản Hạ cấp được hỗ trợ: 8.60

Phiên bản hạ cấp SW/Driver: 27.1, 27.2, 27.2.1

Bao gồm các tập tin

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v8_60.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_Windows.exe

====================

NVM 9.01 đến 8.50

Phiên bản NVM hiện tại: 9.01

Phiên bản Hạ cấp được hỗ trợ: 8.50

Phiên bản hạ cấp SW/Driver: 26.6, 26.7, 26.8, 27.0

Bao gồm các tập tin

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v8_50.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_Windows.exe

====================

NVM 9.01 đến 8.40

Phiên bản NVM hiện tại: 9.01

Phiên bản Hạ cấp được hỗ trợ: 8.40

Phiên bản hạ cấp SW/Driver: 26.4

Bao gồm các tập tin

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v8_40.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_Windows.exe

====================

NVM 9.01 đến 8.30

Phiên bản NVM hiện tại: 9.01

Phiên bản Hạ cấp được hỗ trợ: 8.30

Phiên bản hạ cấp SW/Driver: 26.2 , 26.3

Bao gồm các tập tin

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v8_30.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_Windows.exe

====================

NVM 9.01 đến 8.20

Phiên bản NVM hiện tại: 9.01

Phiên bản Hạ cấp được hỗ trợ: 8.20

(Các) Phiên bản Hạ cấp Sw/Driver: 26.0, 26.1

Bao gồm các tập tin

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v8_20.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_Windows.exe

====================

NVM 9.01 đến 8.15

Phiên bản NVM hiện tại: 9.01

Phiên bản Hạ cấp được hỗ trợ: 8.15

Phiên bản hạ cấp SW/Driver: 25.5, 25.6

Bao gồm các tập tin

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v8_15.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_Windows.exe

====================

NVM 9.01 đến 8.10

Phiên bản NVM hiện tại: 9.01

Phiên bản Hạ cấp được hỗ trợ: 8.10

Phiên bản hạ cấp PHẦN MỀM/Trình điều khiển: 25.4

Bao gồm các tập tin

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v8_10.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_Windows.exe

====================

NVM 9.01 đến 8.00

Phiên bản NVM hiện tại: 9.01

Phiên bản Hạ cấp được hỗ trợ: 8.00

Phiên bản hạ cấp SW/Driver: 25.2

Bao gồm các tập tin

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v8_00.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_Windows.exe

====================

NVM 9.01 đến 7.30

Phiên bản NVM hiện tại: 9.01

Phiên bản Hạ cấp được hỗ trợ: 7.30

Phiên bản hạ cấp SW/Driver: 25.1, 25.1.1

Bao gồm các tập tin

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v7_30.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_Windows.exe

====================

NVM 9.01 đến 7.20

Phiên bản NVM hiện tại: 9.01

Phiên bản Hạ cấp được hỗ trợ: 7.20

Phiên bản hạ cấp SW/Driver: 25.0

Bao gồm các tập tin

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v7_20.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_Windows.exe

====================

NVM 9.01 đến 7.10

Phiên bản NVM hiện tại: 9.01

Phiên bản Hạ cấp được hỗ trợ: 7.10

Phiên bản hạ cấp SW/Driver: 24.3 , 24.4 , 24.5

Bao gồm các tập tin

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v7_10.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_Windows.exe

====================

NVM 9.01 đến 7.00

Phiên bản NVM hiện tại: 9.01

Phiên bản Hạ cấp được hỗ trợ: 7.00

Phiên bản hạ cấp SW/Driver: 24.0, 24.1, 24.2

Bao gồm các tập tin

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v7_00.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_Windows.exe

====================

NVM 9.01 đến 6.80

Phiên bản NVM hiện tại: 9.01

Phiên bản Hạ cấp được hỗ trợ: 6.80

Phiên bản hạ cấp SW/Driver: 23.4, 23.5, 23.5.1, 23.5.2

Bao gồm các tập tin

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v6_80.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_Windows.exe

=======================================================

Chủ đề liên quan

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.