Mô-đun công nghệ Intel vPro® dành cho Microsoft Windows* Powershell*

674527
11/21/2021

Giới thiệu

Mô-đun công nghệ Intel vPro® cho Microsoft Windows * Powershell * đang được đăng trong một bản tải xuống riêng biệt, ngoài việc được bao gồm trong gói tải xuống Intel® AMT.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Microsoft Windows*
  • Kích thước: 5.6 MB
  • SHA1: 1B80C06666E1CA9CB824BBABCA6D861C5830EF17

Mô tả chi tiết

Mô-đun công nghệ Intel vPro® cho Microsoft Windows * Powershell * phiên bản 16.0.0.5 đã được đăng.

Mô-đun Công nghệ Intel vPro® cho Windows* PowerShell* là một cấu phần của® Intel Active Management Technology SDK. Bằng cách tận dụng lệnh ghép ngắn Quản lý ngoài băng tần của mô-đun, các chuyên gia CNTT có thể mở rộng phạm vi PowerShell của họ để bao gồm khả năng quản lý trực tiếp các máy khách hỗ trợ Intel AMT, bất kể nguồn điện hoặc tình trạng hệ điều hành.

Gói tải xuống bao gồm tài liệu về cài đặt và sử dụng Mô-đun.

SDK tương thích ngược với các phiên bản firmware Intel CSME cũ hơn.

Thay đổi trong phiên bản 16.0.0.5

  • Cập nhật phiên bản AMT SDK từ 15.x lên 16.x để phản ánh rằng AMT SDK cũng hỗ trợ CSME phiên bản 16.x được sử dụng trên nền tảng Intel * Alderlake
  • Phiên bản này bao gồm sửa lỗi cho cấu hình xác thực TLS Mutual.
  • Phiên bản này bao gồm một bản cập nhật trong các lệnh nguồn Invoke-AMTPowerManagement và Get-AMTPowerState, thêm tùy chọn kết nối chờ. Cả hai lệnh hiện đều hỗ trợ Connected Standby.
  • Phiên bản này bao gồm sửa lỗi cho các lệnh chuyển hướng Invoke-AMTSOL và Start-AMTIDER; chạy mẫu qua TLS với xác thực lẫn nhau
  • Phiên bản này bao gồm các bước để thêm tập lệnh PS mới trong Mô-đun Công nghệ Intel vPro cho Hướng dẫn Sử dụng và Cài đặt Windows PowerShell.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.