Gói trình điều khiển cho Bộ máy tính xách tay Intel® NUC X15 - LAPKC71F, LAPKC71E & LAPKC51E

649904
2/27/2024

Giới thiệu

Windows 10 & Windows®* 11 - Gói Trình điều khiển cho Bộ công cụ Máy tính xách tay Intel® NUC X15 - LAPKC71F, LAPKC71E, LAPKC51E

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 2.3 GB
 • SHA256: 939253869E8BEC21AA3F33B3AD059F7C58469C31EB103BA5A38A5D8EAAA99DE7

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói trình điều khiển cho bộ máy tính xách tay Intel® NUC X15- LAPKC71F, LAPKC71E, LAPKC51E, dành cho Windows 10 &; Windows®* 11.

Quan trọng

Vì trình điều khiển cho Bộ máy tính xách tay Intel® NUC X15 phải được cài đặt theo một thứ tự nhất định, trình điều khiển sẽ không khả dụng thông qua Intel® Driver & Support Assistant.

Lưu ý

Chứa các trình điều khiển và phiên bản dưới đây. Các mục in đậm sẽ được cập nhật.

 • Âm thanh - 1.5
 • Bluetooth - 22.230.0.2
 • Chipset - 10.1.19376.8374
 • GFX - 31.0.101.4575
 • GFX-NVIDIA - 496.04
 • Bộ tăng tốc chấm điểm GNA - 3.0.0.1400
 • Bộ lọc sự kiện HID - 2.2.2.1
 • LAN - 1.0.2.14
 • TÔI - 15.0.42.2268
 • Lưu trữ nhanh (RST) - 18.6.1.1016.1
 • Đầu đọc thẻ SD - 10.0.22000.31269
 • Serial_IO - 30.100.2129.8
 • Thunderbolt - 1.41.1340.0 (Rev88)
 • Cập nhật Touchpad FW - 58.2.96.5
 • Không dây - 22.230.0.8

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.