UniwillService for Intel NUC Software Studio for Intel® NUC X15 Laptop Kits - LAPKC71F, LAPKC71E, LAPKC51E

649070
12/9/2021

Giới thiệu

UniwillService được yêu cầu để đảm bảo rằng tất cả các tính năng của Intel NUC Software Studio đều hoạt động đầy đủ khi được cài đặt trên® các sản phẩm Intel® NUC X15 Laptop Kit.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 4.6 MB
  • SHA1: 1C0C79048E51F0CC31E27A417C787860571248BA

Mô tả chi tiết

Mục đích

UniwillService được yêu cầu để đảm bảo rằng tất cả các tính năng của Intel NUC Software Studio đều hoạt động đầy đủ khi được cài đặt trên® các sản phẩm Intel® NUC X15 Laptop Kit. Intel NUC Software Studio cung cấp một giải pháp chung bằng cách hợp nhất tất cả các tính năng phần mềm có sẵn trong Intel® NUC, NUC Laptop và NUC Element.

Chỉ thị

Hướng dẫn cài đặt UniwillService:

  1. Tải xuống và giải nén NUC Software Studio-UniwillService-vX.X.X.X.zip.
  2. Bấm đúp vào UniwillService-vX.X.X.X.exe để cài đặt UniwillService
  3. Khởi động lại hệ thống

Intel® NUC Software Studio có sẵn trên Microsoft Store.*

Để biết thêm thông tin và hướng dẫn cài đặt, hãy xem Hướng dẫn sử dụng đính kèm.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.