Động cơ Quản lý Intel® điều khiển doanh nghiệp cho STK2mv64CC

645999
3/27/2019

Giới thiệu

Cài đặt các Động cơ Quản lý Intel® mềm (Intel® ME) cho Intel® Compute Stick STK2mv64CC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 300.7 MB
  • SHA1: A4EC35F5AFBDEF95DEB3EC342637A4F3D9C806F5

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt các Động cơ Quản lý Intel® hành (Intel® ME) cho Intel® Compute Stick STK2mv64CC.

Trình cài Intel ME phát hiện khả năng của Intel NUC và cài đặt các trình điều khiển có liên quan.

Note

Nếu trình điều khiển không cài đặt, hãy gỡ cài đặt phiên bản cũ và thử cài đặt lại phiên bản này.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho cấu hình Intel® Compute Stick?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.