trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 cho Intel® NUC

645997
5/4/2020

Giới thiệu

Gói này chứa trình điều khiển cho Intel® Network Adapters các sản phẩm Intel® NUC sử dụng Windows® 10.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 61.1 MB
  • SHA1: B565390691624112BE3C02AD00494E8EEFABD718

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói này chứa các trình điều khiển cho Intel® Network Adapters và Intel PROSet Adapter Configuration Utility trên Bộ công cụ Intel® NUC và Máy tính mini sử dụng Windows® 10.

Xem Readme để biết những vấn đề mới hoặc cố định, đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.