Cập nhật phần mềm mô-đun nền tảng đáng tin cậy (TPM) cho NUC5i3MY

645989
3/27/2018

Giới thiệu

Hướng dẫn và Chương trình cơ sở cần thiết để cập nhật TPM trên Bộ công cụ Intel® NUC NUC5i3MYHE và Bảng mạch Intel® NUC NUC5i3MYBE.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 8.1 MB
  • SHA1: 967BED8D455700650FB2F8911BECC90FF30F5E7A

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản cập nhật TPM Firmware này là để đáp ứng với Intel Security Advisory INTEL-SA-00104gần đây , liên quan đến Lỗ hổng Mô-đun Nền tảng Đáng tin cậy (TPM).

Lưu ý

Vui lòng xem bài viết Intel-SA-00104 dành cho Mô-đun Nền tảng Tin cậy Infineon* (TPM) để xem Intel NUC của bạn có bị ảnh hưởng hay không.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.