Công cụ hiệu chuẩn động chuỗi Intel® RealSense™ D400

645988
3/27/2023

Giới thiệu

Phần mềm Hiệu chuẩn động cho Máy ảnh Dòng Intel® RealSense™ D400 dành cho Windows* và Ubuntu*. (2.13.1.0)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 48.8 MB
  • SHA256: 7F799F9D79A6951A6B2F00F1A94814F7C56A75450EFD596A15A05C4D5054D149

Mô tả chi tiết

Mục đích

Công cụ Hiệu chuẩn cho phép người dùng cuối hiệu chỉnh lại máy ảnh dòng D400, bảng Đọc/Ghi/Khôi phục Hiệu chuẩn và các bảng khác. API được thiết kế để cho phép phát triển các ứng dụng hiệu chuẩn tùy chỉnh.

Chọn tệp nào

Tải xuống tệp áp dụng cho hệ điều hành của bạn:

Windows*

  • Intel-RealSense-Calibration-Tool-2.13.1.0-Setup-with-Docs.zip: Các công cụ hiệu chuẩn bao gồm Intel® RealSense™ Dynamic Calibrator, các công cụ liên quan khác, ví dụ API, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn lập trình viên và các tài liệu khác.

Linux* (Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04, Ubuntu 22.04)

Các gói Debian có sẵn trên máy chủ Intel và có thể được cài đặt theo các bước sau:

1. Thêm máy chủ Intel vào danh sách kho lưu trữ

sudo add-apt-repository "deb https://librealsense.intel.com/Debian/apt-repo $(lsb_release -cs) main" -u

2. Đăng ký khóa công khai của máy chủ:

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-key F6E65AC044F831AC80A06380C8B3A55A6F3EFCDE || sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-key F6E65AC044F831AC80A06380C8B3A55A6F3EFCDE

3. Làm mới danh sách kho và gói có sẵn:

sudo apt-get cập nhật

4. Cài đặt gói librscalibrationtool bao gồm Intel® RealSense™ Dynamic Calibrator:

sudo apt-get cài đặt librscalibrationtool

Tham khảo phần "Cài đặt Gói Debian thông qua Máy chủ Intel" trong Hướng dẫn Sử dụng bên dưới để biết hướng dẫn chi tiết.

Tài liệu

Hướng dẫn Sử dụng Công cụ Hiệu chuẩn Chuỗi Intel® RealSense™ D400 và Hướng dẫn Lập trình Công cụ Hiệu chuẩn Chuỗi Intel® RealSense™ D400 được cung cấp trong kho lưu trữ nén.

Hướng dẫn Sử dụng Công cụ Hiệu chuẩn Chuỗi Intel® RealSense™ D400 và Hướng dẫn Lập trình Công cụ Hiệu chuẩn Chuỗi Intel® RealSense™ D400 được cung cấp trong kho lưu trữ nén.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê bên dưới.

Mô-đun độ sâu Intel® RealSense™ D435f

Camera đo độ sâu Intel® RealSense™ D405

Mô-đun độ sâu Intel® RealSense™ D455

Camera độ sâu Intel® RealSense™ D435i

Mô-đun độ sâu Intel® RealSense™ D415

Mô-đun độ sâu Intel® RealSense™ D420

Camera độ sâu Intel® RealSense™ D415

Mô-đun độ sâu Intel® RealSense™ D430

Camera Intel® RealSense™ độ sâu D435

Mô-đun độ sâu Intel® RealSense™ D410

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.