Công cụ hiệu chỉnh động dòng Intel® RealSense™ D400

645988
3/27/2023

Giới thiệu

Phần mềm hiệu chỉnh động cho Intel® RealSense™ chuỗi D400 dành cho Windows* và Ubuntu*. (2.13.1.0)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 48.8 MB
  • SHA1: 7B43B15E6935A550DB6063B7A8DC7BB14C50B986

Mô tả chi tiết

Mục đích

Công cụ hiệu chỉnh cho phép người dùng cuối hiệu chỉnh lại camera chuỗi D400, bảng hiệu chỉnh Đọc/Ghi/Khôi phục, v.v. API được thiết kế để cho phép phát triển các ứng dụng hiệu chỉnh tùy chỉnh.

Tệp nào để chọn

Tải xuống tệp áp dụng cho hệ điều hành của bạn:

Windows*

  • Intel-RealSense-Calibration-Tool-2.13.1.0-Setup-with-Docs.zip: Các công cụ hiệu chỉnh bao gồm Intel® RealSense™ Dynamic Calibrator, các công cụ liên quan khác, ví dụ API, hướng dẫn người dùng, hướng dẫn lập trình viên và các tài liệu khác.

Linux* (Ubuntu* 16.04, Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04, Ubuntu 22.04)

Các Gói Theo Như Ý có sẵn trên máy chủ Intel và có thể được cài đặt theo các bước sau:

1. Thêm máy chủ Intel vào danh sách kho

sudo add-apt-repository "deb https://librealsense.intel.com/Debian/apt-repo $(lsb_release -cs) main" -u

2. Đăng ký khóa công khai của máy chủ:

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-key F6E65AC044F831AC80A06380C8B3A55A6F3EFCDE || sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-key F6E65AC044F831AC80A06380C8B3A55A6F3EFCDE

3. Làm mới danh sách các kho và gói có sẵn:

cập nhật sudo apt-get

4. Cài đặt gói librscalibrationtool bao gồm Intel® RealSense™ hiệu chỉnh động:

sudo apt-get install librscalibrationtool

Tham khảo phần "Cài đặt gói Bảo mật thông qua Máy chủ Intel" trong Hướng dẫn Người dùng bên dưới để biết hướng dẫn chi tiết.

Tài liệu

Hướng dẫn Sử dụng Công cụ Hiệu chỉnh Chuỗi Intel® RealSense™ D400 và Hướng dẫn Lập trình Công cụ Hiệu chỉnh Chuỗi Intel® RealSense™ D400 được cung cấp trong kho lưu trữ nén.

Hướng dẫn Sử dụng Công cụ Hiệu chỉnh Chuỗi Intel® RealSense™ D400 và Hướng dẫn Lập trình Công cụ Hiệu chỉnh Chuỗi Intel® RealSense™ D400 được cung cấp trong kho lưu trữ nén.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê bên dưới.

Mô-đun Intel® RealSense™ Chiều sâu D435f

Máy ảnh Intel® RealSense™ độ sâu D405

Mô-đun Intel® RealSense™ Độ sâu D455

máy ảnh Intel® RealSense™ độ sâu D435i

Mô-đun độ sâu Intel® RealSense™ D415

Mô-đun độ sâu Intel® RealSense™ D420

Máy ảnh Intel® RealSense™ độ sâu D415

Mô-đun độ sâu Intel® RealSense™ D430

Máy ảnh Intel® RealSense™ độ sâu D435

Mô-đun Intel® RealSense™ Sâu D410

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.