Espi

645987
8/21/2017

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này bao gồm thông số kỹ thuật cơ bản eSPI và phụ lục của nó.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 101 KB
 • SHA1: 602ABB378F8E03E35450720FFDE096220E572E85
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 1.2 MB
 • SHA1: 9F0F24513ACA2C252D9C608F3616E9AD59920827
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 125.9 KB
 • SHA1: 2284FD155B8362137A99FA519122F5635FE379C3
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 198.2 KB
 • SHA1: EC8C429F2EFDD3169FBC583CBB2DA81FFC9CEC3D

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản ghi tải xuống này bao gồm thông số kỹ thuật cơ bản eSPI và phụ lục của nó.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.