Espi

645987
6/17/2022

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này bao gồm thông số kỹ thuật cơ bản eSPI và phụ lục của nó.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 2.1 MB
  • SHA1: BDA5F738A46E3BD8C99F429437AB7E4049F37E9C

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản ghi tải xuống này bao gồm thông số kỹ thuật cơ bản eSPI và phụ lục của nó.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.