Intel® Visual Compute Accelerator cập nhật VCA1283LVV / VCA1585LMV EEPROM

645985
7/16/2018

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này bao gồm bản cập nhật EEPROM cho Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV (2.2.29).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 1.9 KB
  • SHA1: 1494EF86F8B65B25329F93A34A7CC006C0A93B63

Mô tả chi tiết

Gói này được vá với lỗ hổng Kênh Bên.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Mục đích

Bản tải xuống này chứa các tệp nhị phân để cập nhật Intel® Visual Compute Accelerator vi chương trình.

Để có được hướng dẫn cài đặt chi tiết, tải xuống Hướng dẫn phần mềm. Việc sử dụng chi tiết nằm trong mục 6.

Sử dụng bảng kiểm tra bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tập tin:

MD5: dbaedeea87c7800766bb2cd0418bb73

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.