Cập nhật Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV EEPROM

645985
4/27/2018

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa bản Cập Nhật EEPROM cho Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV (2.1).

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 1.9 KB
  • SHA1: 1BF753EF68D52D026B7CEB68DDE4D10F645F1485

Mô tả chi tiết

Gói này được vá chống lại lỗ hổng Side Channel.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Mục đích

Bản tải xuống này chứa các tệp nhị phân để cập nhật chương trình cơ sở Intel® Visual Compute Accelerator.

Để có được hướng dẫn cài đặt chi tiết, hãy tải xuống Hướng dẫn phần mềm. Việc sử dụng chi tiết nằm trong phần 6.

Sử dụng giá trị tổng kiểm dưới đây để xác thực tính toàn vẹn của tệp:

MD5: 9850c527bb5f33aa004d04895a3c1484

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.