Intel® Visual Compute Accelerator cập nhật VCA1283LVV / VCA1585LMV EEPROM

645985
4/12/2018

Giới thiệu

Bao gồm bản cập nhật EEPROM cho Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV (1.5.310).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 893 B
  • SHA1: C1B047A5B7B59323BCDB6349F06662B37CA47D1F

Mô tả chi tiết

Gói này được vá với lỗ hổng Kênh Bên.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Bao gồm bản cập nhật EEPROM cho các Intel® Visual Compute Accelerator.

Cách sử dụng: vcactl update-EEPROM []

Để có được hướng dẫn cài đặt chi tiết, tải xuống Hướng dẫn phần mềm. Việc sử dụng chi tiết nằm ở mục 6.

Sử dụng bảng kiểm tra bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tập tin:

md5: 37fbd6d4326e6eae2c24b4398f136509

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.