Cập nhật Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV EEPROM

645985
4/12/2018

Giới thiệu

Chứa bản Cập Nhật EEPROM cho Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV (1.5.310).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 893 B
  • SHA1: C1B047A5B7B59323BCDB6349F06662B37CA47D1F

Mô tả chi tiết

Gói này được vá chống lại lỗ hổng Side Channel.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Chứa bản Cập Nhật EEPROM cho Intel® Visual Compute Accelerator.

Cách sử dụng: vcactl update-EEPROM []

Để có được hướng dẫn cài đặt chi tiết, hãy tải xuống Hướng dẫn phần mềm. Việc sử dụng chi tiết nằm ở phần 6.

Sử dụng giá trị tổng kiểm dưới đây để xác thực tính toàn vẹn của tệp:

MD5: 37FBD6D4326E6Eae2C24B4398F136509

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.