Intel® Network Adapter Virtual Function Driver cho PCIe* 10 Gigabit Network Connections trong FreeBSD*

645984
8/7/2023

Giới thiệu

Bao gồm trình điều khiển chức năng ảo FreeBSD * 10 gigabit cho kết nối mạng Intel®.

Các bản tải xuống sẵn có

  • FreeBSD*
  • Kích thước: 10.1 KB
  • SHA1: 9FEBE17D96D583B6A972274E85B24F902D6EA69F

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm trình điều khiển cơ sở ix FreeBSD * cho kết nối mạng Intel® Ethernet.

Trình điều khiển ix hỗ trợ các thiết bị dựa trên các bộ điều khiển sau:

- Tất cả các kết nối mạng 10 gigabit dựa trên 82599 và 82598EB

LƯU Ý: Bạn có thể tải xuống trình điều khiển Ethernet tại: https://downloadcenter.intel.com.

ix-x.x.x.tar.gz

ixv-x.x.x.tar.gz

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.