Intel® Network Adapter Virtual Function Driver cho Kết nối Mạng PCIe* 10 Gigabit dưới FreeBSD*

645984
10/18/2021

Giới thiệu

Bao gồm Trình điều khiển Chức năng Ảo FreeBSD* 10 gigabit cho Kết nối ® Intel®.

Các bản tải xuống sẵn có

  • FreeBSD*
  • Kích thước: 112.7 KB
  • SHA1: 7B717CA002DD518D0F075C9C165178B43B52C619

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm ix FreeBSD* Base Driver cho các Intel® Ethernet kết nối mạng khác nhau.

Trình điều khiển ix hỗ trợ các thiết bị dựa trên các bộ điều khiển sau:

  • Tất cả các kết nối mạng 10 gigabit dựa trên 82599 và 82598EB

LƯU Ý: Bạn có thể tải xuống trình điều khiển Ethernet tại: https://downloadcenter.intel.com

ix-x.x.x.tar.gz

ixv-x.x.x.tar.gz

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.