Intel® Network Adapter Virtual Function Driver cho kết nối mạng PCIe* 10 Gigabit theo FreeBSD*

645984
7/22/2021

Giới thiệu

Bao gồm Trình điều khiển Chức năng Ảo 10 gigabit FreeBSD* cho Kết nối ® mềm Intel®.

Các bản tải xuống sẵn có

  • FreeBSD*
  • Kích thước: 112.3 KB
  • SHA1: 96F2C3126F9E82D7D70B6463B839ED1A6A57CC60

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển Cơ bản FreeBSD* Intel® Ethernet kết nối mạng.

Trình điều khiển ix hỗ trợ các thiết bị dựa trên các bộ điều khiển sau:

  • Tất cả các kết nối mạng 10 gigabit dựa trên 82599 và 82598EB

LƯU Ý: Bạn có thể tải xuống các trình điều khiển này tại: https://downloadcenter.intel.com

ix-x.x.x.tar.gz
ixv-x.x.x.tar.gz

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.