Trình điều khiển bộ điều hợp Intel® Ethernet cho MS-DOS* - BẢN PHÁT HÀNH CUỐI CÙNG

2595
11/4/2019

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt phiên bản 24.3 của trình điều khiển Intel® Ethernet Adapter cho MS-DOS*. Bản phát hành cuối cùng

Các bản tải xuống sẵn có

  • MS-DOS family*
  • Kích thước: 1.1 MB
  • SHA256: 4FBF20CF2CC20B3A50CEE2D7735B2642C3BEFD1B733577E238261FA458F10B59

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản tải xuống này cài đặt phiên bản 24.3 của trình điều khiển Intel® Ethernet Adapter cho MS-DOS*.

Ghi: Đây là bản phát hành cuối cùng cho trình điều khiển MS-DOS. Trình điều khiển MS-DOS sẽ không còn được bao gồm trong các bản phát hành SW trong tương lai.

Chi tiết tải xuống

  • Bản tải xuống bao gồm trình điều khiển NDIS cho MS-DOS, chẩn đoán DOS và hướng dẫn sử dụng cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet.
  • Trình điều khiển DOS chỉ được cung cấp cho mục đích tải các hệ điều hành khác—ví dụ: trong quá trình cài đặt RIS hoặc không giám sát. Chúng không nhằm mục đích là trình điều khiển hiệu suất cao.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.