Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

2593
6/15/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt phiên bản 25.1.1 của các công cụ quản trị Intel® Network Adapters.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 7.2 MB
  • SHA1: 3889369B47E7B084962C13844259FD24F1EA2C4C
  • Độc lập với Hệ điều hành, Linux*
  • Kích thước: 4.2 MB
  • SHA1: BCCFC39B1E334BE8F9B99137EC830CC45ABC45DE

Mô tả chi tiết

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành và tệp readme.txt để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.