Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

2593
12/19/2019

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt phiên bản 24.5 của các công cụ quản trị Intel® Network Adapters.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 8.3 MB
  • SHA1: 5291F7D25422BC078B0D50443B99D294E420F859
  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 12.7 MB
  • SHA1: 38D985A4EE46932EE1ECBADAADFCDA669D6907EA

Mô tả chi tiết

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành trong tệp readme.txt để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Giới thiệu về trình điều ® Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho bộ phận Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.