Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

2593
2/6/2019

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt phiên bản 23.5.2 của các công cụ quản trị Intel® Network Adapters.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 7 MB
  • SHA1: F4B3204E55C19987B203BEA630D8B5657419DE46
  • Độc lập với Hệ điều hành, Linux*
  • Kích thước: 9.9 MB
  • SHA1: 7B6EB7D7491CFB8B2ECECBD1E9D9575D6E006F3B

Mô tả chi tiết

Có gì mới không

Công cụ EFI không hỗ trợ các Itanium®-nền hành.

Phát hành 23.5 là bản phát hành cuối cùng chứa Công cụ EFI (chẳng hạn như BootUtil) hỗ trợ các hệ Itanium®-nền hành.

Đã ngừng hỗ trợ

Bắt đầu với Bản phát hành 23.5, các trình điều khiển cho các bộ điều hợp và thiết bị sau đây sẽ không còn được kiểm tra hoặc cập nhật. Các trình điều khiển vẫn có thể được cung cấp trong gói tải xuống của bạn hoặc trên phương tiện cài đặt để thuận tiện cho bạn.


Kết nối Mạng Intel® 82566MM Gigabit
Kết nối máy chủ cổng kép Intel® PRO/1000 PB
Kết nối Mạng Intel® PRO/1000 EB với Tăng tốc I/O
Kết nối Mạng Intel® PRO/1000 EB1 với Tăng tốc I/O
Intel® PRO/1000 EB Backplane Kết nối với Tăng tốc I/O
Kết nối Mạng Intel® 82567V-3 Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82567V-4 Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82567LM-4 Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82567LF Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82567V Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82567LM-2 Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82567LF-2 Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82567V-2 Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82567LM-3 Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82567LF-3 Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82577LM Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82577LC Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82578DM Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82578DC Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82567LM Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82566DM Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82566DC Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82562V 10/100
Kết nối Mạng Intel® 82566MC Gigabit
Kết nối Mạng Hai Cổng Intel® PRO/1000 PT
Bộ Điều Hợp Máy Chủ Intel® PRO/1000 PT Dual Port
Kết nối Máy chủ Cổng Kép Intel® PRO/1000 PT
Bộ Điều Hợp Máy Chủ Intel® PRO/1000 PF Dual Port
Kết nối Mạng Intel® PRO/1000 PT
Bộ Điều Hợp Máy Chủ Intel® PRO/1000 PT
Kết nối Mạng Intel® PRO/1000 PF
Bộ Điều Hợp Máy Chủ Intel® PRO/1000 PF
Kết nối Máy chủ Intel® PRO/1000 PB
Kết nối Mạng Intel® PRO/1000 PM
Kết nối Mạng Intel® PRO/1000 PL
Intel® PRO/1000 PT Quad Port Server Adapter
Bộ Điều Hợp Máy Chủ Intel® PRO/1000 PF Quad Port
Bộ Điều Hợp Máy Tính Để Bàn Intel® PRO/1000 PT
Intel® PRO/1000 EB1 Backplane Kết nối với Tăng tốc I/O
Bộ Điều Hợp Máy Chủ Intel® PRO/1000 PT Quad Port LP
Kết nối Mạng Intel® 82566DM-2 Gigabit
Kết nối mạng Intel® 82562V-2 10/100
Kết nối mạng Intel® 82562G-2 10/100
Kết nối mạng Intel® 82562GT-2 10/100
Kết nối mạng Intel® 82562GT 10/100
Kết nối mạng Intel® 82562G 10/100
Intel® Gigabit PT Quad Port Server ExpressModule
Kết nối Mạng Intel® 82566DC-2 Gigabit
Kết nối mạng Intel® 82562GT-3 10/100
Kết nối mạng cổng kép Intel® 82598EB 10 Gigabit AF
Bộ Điều Hợp Máy Chủ Intel® 10 Gigabit XF SR Dual Port
Intel® 10 Gigabit XF SR Server Adapter
Kết nối Mạng AF Intel® 82598EB 10 Gigabit
Intel® 10 Gigabit AT Server Adapter
Kết nối Mạng Intel® 82598EB 10 Gigabit AT
Bộ điều hợp máy chủ Intel® 10 Gigabit AT2
Kết nối Mạng Intel® 82598EB 10 Gigabit AT2
Intel® 82598EB 10 Gigabit AT CX4 Network Connection
Mô-đun Intel® SR Dual Port Express 10 Gigabit
Intel® 10 Gigabit CX4 Dual Port Server Adapter
Kết nối mạng Intel® 82598EB 10 Gigabit KX4
Intel® 10 Gigabit AF DA Dual Port Server Adapter
Intel® 10 Gigabit XF LR Server Adapter
Kết nối mạng cổng kép Intel® 82598EB 10 Gigabit

Xem readme để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Bối rối không biết nên tải xuống những gì?

Tự động phát hiện và cập nhật trình điều khiển và phần mềm của bạn Intel® Driver & Support Assistant.

Giới thiệu về trình điều ® Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.