Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

2593
12/14/2018

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt phiên bản 23.5.1 của các công cụ quản trị Intel® Network Adapters.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 7 MB
  • SHA1: C3046FF4D53A259F177C31A860D8DF311700C3F8
  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 9.9 MB
  • SHA1: A34B6FA5DDA2CE0B4A2B745E43C18059B57062D9

Mô tả chi tiết

Có gì mới không?

Xem readme để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, có gì mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Giới thiệu về trình điều ® Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.