Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

2593
12/7/2017

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt phiên bản 22.10 của các công cụ quản trị Intel® Network Adapters.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành, Linux*
  • Kích thước: 8.8 MB
  • SHA1: 53263E31C3DBF7ABFF2F539F53CB651932675A6B
  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 13.7 MB
  • SHA1: 7191A882F9CCAF686071517ADEA1B1BAA4FE45BC

Mô tả chi tiết

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp với linh kiện của bạn không? Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật phần mềm hoặc trình điều khiển.

Có gì mới không?

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, có gì mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Giới thiệu về trình điều ® Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.