Trình điều khiển Intel® HID Event Filter cho Windows® 10 cho Phần tử máy tính xách tay P14E Intel® NUC

19820
1/4/2024

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Intel® HID Event Filter cho Windows® 10 và Windows® 11 cho Intel® NUC phần tử máy tính xách tay P14E và bộ máy tính xách tay M15.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 46.2 KB
  • SHA256: 20ADA012A76DEB7C07D8E277685978EC321315B2D0DE540AC20C0DF2A8D923BC

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói này chứa các trình điều khiển để Intel® HID Event Filter trên Phần tử máy tính xách tay Intel® NUC P14E và Bộ máy tính xách tay NUC M15 (LAPBC710 LAPBC510&) sử dụng Windows® 10 &; Windows 11.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.