Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) dành cho Windows*

19817
6/28/2021

Giới thiệu

Hệ Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) được sử dụng để gỡ lỗi và cung cấp Bo mạch và Hệ thống máy chủ Intel® thông qua BMC ngoài băng tần. (Phiên bản 1.4 Bản dựng 4)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • Kích thước: 9.5 MB
  • SHA1: 79B5926AAC30189F629CE8ED7D33C92001634EB1

Mô tả chi tiết

Giới thiệu

Công nghệ Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) được sử dụng để gỡ lỗi và cung cấp Máy chủ Intel thông qua BMC Out-of-band.

Nền tảng Intel® hỗ trợ

Intel® Server Board (Dòng bộ xử lý có khả năng Intel® Xeon® rộng thế hệ thứ 2)
Intel® Server Board (Intel® Xeon® Platinum dòng bộ xử lý 9200)
Intel® Server Board dòng D50TNP
Intel® Server Board dòng M50CYP

Các hệ điều hành được hỗ trợ

Windows® 10
Windows Server 2016*
Windows Server 2019*

Danh sách lệnh được hỗ trợ như sau:

1. cpuinfo
2. disablelan
3. bản in fru
4. memoryinfo
5. bộ nhớ
6. sức mạnh
7. số liệu thống kê điện năng
8. sel
9. cảm biến
10. setlan
11. setlandhcp
12. systeminfo
13. unmount
14. cập nhật
15. vmedia
16. thông get_biosconfig
17. get_biosconfig_all
18. set_biosconfig
19. set_biosconfig_all
20. storageinfo
21. nicinfo

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.