Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) cho Windows*

19817
6/28/2021

Giới thiệu

Hệ Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) được sử dụng để gỡ lỗi và cung cấp Các bảng mạch và Hệ thống máy chủ Intel® thông qua bộ xử lý không dây BMC. (Phiên bản 1.4 Bản dựng 4)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • Kích thước: 9.5 MB
  • SHA1: 79B5926AAC30189F629CE8ED7D33C92001634EB1

Mô tả chi tiết

Giới thiệu

Công Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) được sử dụng để gỡ lỗi và cung cấp Máy chủ Intel thông qua BMC Out-of-band.

Các nền tảng Intel® hỗ trợ

Intel® Server Board (Thế hệ thứ 2 Intel® Xeon® bộ xử lý có khả năng mở rộng)
Intel® Server Board (Intel® Xeon® Platinum bộ xử lý 9200)
Intel® Server Board D50TNP
Intel® Server Board M50CYP

Các hệ điều hành được hỗ trợ

Windows® 10
Windows Server 2016*
Windows Server 2019*

Danh sách lệnh được hỗ trợ như sau:

1. cpuinfo
2. disablelan
3. bản in fru
4. memoryinfo
5. bộ nhớ
6. sức mạnh
7. thống kê năng lượng
8. sel
9. cảm biến
10. setlan
11. setlandhcp
12. systeminfo
13. unmount
14. cập nhật
15. vmedia
16. get_biosconfig
17. get_biosconfig_all
18. set_biosconfig
19. set_biosconfig_all
20. storageinfo
21. nicinfo

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.