Intel® Server Board M50CYP Family BIOS and Firmware Update Package (SFUP) cho Windows* và Linux*

19813
6/8/2021

Giới thiệu

Cung cấp Intel® Server Board M50CYP Family BIOS và Gói cập nhật vi chương trình hệ thống (SFUP) cho Windows* và Linux*. (R01.01.0003)

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 68.5 MB
  • SHA1: 871634B90A475668C3832CA3708C6512C24CBAB4

Mô tả chi tiết

Gói cập nhật này bao gồm các cập nhật phần mềm hệ thống cấp độ sản xuất và các tiện ích cập nhật:

BIOS Hệ thống - R01.01.0003
Chương trình cơ sở ME - 04.04.03.53
Firmware BMC - 2.81.99b20e11
FRUSDR - 0,35
Pmem - 2.2.0.1553
CPLD - v3P3

sysfwupdt.efi - Phiên bản 14.2 Bản dựng 11

Các sản phẩm được hỗ trợ

Intel® Server Board M50CYP Family
Liên hệ với Intel để biết các yêu cầu hỗ trợ phần cứng tiền sản xuất.

CÁC YÊU CẦU VỀ PHẦN MỀM HỆ THỐNG

Để cập nhật ngăn xếp phần mềm hệ thống thành các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp phần mềm hệ thống hiện đang được cài đặt trên hệ thống máy chủ mục tiêu PHẢI đáp ứng các tiêu chí sau, nếu không việc cập nhật có thể thất bại:

BIOS hệ thống - R01.01.0001 hoặc mới hơn
Firmware BMC - 2,78 hoặc mới hơn
FRUSDR - 0.34 hoặc mới hơn
CPLD - 3p2 hoặc mới hơn

Để biết các yêu cầu hỗ trợ phần cứng và phần mềm tiền sản xuất, hãy liên hệ với Intel để biết chi tiết.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

  • Kiểm tra chương trình cơ sở không áp dụng, các bản cập nhật không chính thức sẽ được kích hoạt ngay cả khi các phiên bản trong hệ thống và trong gói SFUP như nhau.
  • KHÔNG ngắt hoặc khởi động lại hoặc loại bỏ nguồn điện khỏi hệ thống của bạn trong quá trình cập nhật. Làm như vậy có thể khiến hệ thống của bạn không hoạt động được.
  • KHÔNG cố gắng đảo ngược phần mềm hệ thống sau khi được tải lên hệ thống. Làm như vậy có thể khiến hệ thống của bạn không hoạt động được.
  • Tất cả các bản cập nhật được cung cấp trong gói này chỉ được cài đặt chỉ sử dụng môi trường hoạt động Windows* và Linux*.
  • KHÔNG sửa đổi bất kỳ tệp lệnh nào. Các tập lệnh như được viết sẽ đem đến trải nghiệm cập nhật đáng tin cậy nhất.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.