Intel® Server Board cập nhật phần cứng và BIOS gia đình M50CYP gói cập nhật cho UEFI

19810
5/26/2021

Giới thiệu

Cung cấp Intel® Server Board cập nhật cho BIOS của gia đình M50CYP và Gói cập nhật vi chương trình cho UEFI. (R01.01.0003)

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 28.3 MB
  • SHA1: 276395178A72752B8CDDA5DD8FF8F3138CD1B079

Mô tả chi tiết

Quan trọng:
Là một phần của quá trình cập nhật chương trình cơ sở, hệ thống sẽ được khởi động lại 2 lần.
Khi khởi động lại lại đầu tiên, màn hình sẽ tắt trong khoảng 16 phút.
Khi khởi động lại lần thứ hai, màn hình sẽ tắt trong khoảng 3 phút.

Trong tất cả quá trình cập nhật chương trình cơ sở bao gồm hai lần khởi động lại:
Không LOẠI BỎ Cáp nguồn!
Không được NHẤN nút nguồn!
Không được THÁO USB!
Nếu không, bạn có thể kết xuất hệ thống của mình không hoạt động được!

Có thể tìm thấy thêm thông tin về Readme and Update Instructions.

Gói cập nhật này bao gồm các cập nhật phần mềm hệ thống cấp độ sản xuất và các tiện ích cập nhật:

BIOS Hệ thống - R01010003
Chương trình cơ sở ME - 04.04.03.53
Firmware BMC - 2.81.99b20e11
FRUSDR - 0,35
Pmem - 2.2.0.1553
CPLD - v3P3

sysfwupdt.efi - Phiên bản 14.2 Bản dựng 11


CÁC YÊU CẦU VỀ PHẦN MỀM HỆ THỐNG

Để cập nhật ngăn xếp phần mềm hệ thống thành các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp phần mềm hệ thống hiện đang được cài đặt trên hệ thống máy chủ mục tiêu PHẢI đáp ứng các tiêu chí sau, nếu không việc cập nhật có thể thất bại:

BIOS Hệ thống - R01.01.0001 hoặc mới hơn
Chương trình cơ sở BMC - 2,78 hoặc mới hơn
FRUSDR - 0.34 hoặc mới hơn
CPLD - 3p2 hoặc mới hơn

Để biết các yêu cầu hỗ trợ phần cứng và phần mềm tiền sản xuất, hãy liên hệ với Intel để biết chi tiết

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.