Công cụ cấu hình Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA Configuration Tool)

19805
4/25/2023

Giới thiệu

Công cụ cấu hình Intel® Endpoint Management Assistant mềm là một công cụ dòng lệnh cung cấp các tính năng Intel® Active Management Technology hỗ trợ Intel® Standard Manageability mềm cục bộ. Điều này bao gồm khám phá và đưa thông tin hệ thống về hệ thống đang chạy và không định cấu hình trình điều khiển Intel® Active Management Technology thiết bị Intel® Standard Manageability.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11 Family*, Dòng Windows 10*
  • Kích thước: 1.2 MB
  • SHA1: C8E8EC9ED7A6F74C0B60ADF6A8DCCE349E9FD762

Mô tả chi tiết

Công cụ cấu hình Intel® Endpoint Management Assistant mềm là một công cụ dòng lệnh cung cấp các tính năng Intel® Active Management Technology hỗ trợ Intel® Standard Manageability mềm cục bộ. Điều này bao gồm khám phá và đưa thông tin hệ thống về hệ thống đang chạy và không định cấu hình trình điều khiển Intel® Active Management Technology thiết bị Intel® Standard Manageability.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.