Công cụ cấu hình Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA Configuration Tool)

19805
4/25/2023

Giới thiệu

Công cụ Cấu hình Intel® Endpoint Management Assistant là một công cụ dòng lệnh cung cấp khả năng hỗ trợ Intel® Active Management Technology và Intel® Standard Manageability cục bộ. Điều này bao gồm khám phá và xuất thông tin hệ thống về hệ thống mà nó đang chạy và hủy cấu hình Intel® Active Management Technology hoặc Intel® Standard Manageability.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11 Family*, Windows 10 Family*
  • Kích thước: 1.2 MB
  • SHA256: 992902E9E6D8A7406FB474F0AE95E0E8F7177322E2EA2A6F670DA3E610DD01AF

Mô tả chi tiết

Công cụ Cấu hình Intel® Endpoint Management Assistant là một công cụ dòng lệnh cung cấp khả năng hỗ trợ Intel® Active Management Technology và Intel® Standard Manageability cục bộ. Điều này bao gồm khám phá và xuất thông tin hệ thống về hệ thống mà nó đang chạy và hủy cấu hình Intel® Active Management Technology hoặc Intel® Standard Manageability.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.