Trình điều khiển Linux* cho Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F

19803
5/19/2021

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Linux* cho Bộ điều khiển lưu trữ chế độ Tri-mode (NVMe+SAS+SATA) thế hệ Intel® RAID 2.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Ubuntu Family*, Red Hat Enterprise Linux 7.7*, Red Hat Enterprise Linux 8.3*, SUSE Linux Enterprise Server 15.1*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 8.1*, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2*, Red Hat Enterprise Linux 7.8*, Red Hat Enterprise Linux 8.2*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4*, Red Hat Enterprise Linux 7.9*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*, Red Hat Enterprise Linux 8*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5*
  • Kích thước: 10.6 MB
  • SHA1: F97FC6BBB3BC80D139E7098477AD8553BE2A27E1

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Linux* cho các Bộ điều khiển truy cập Trimode thế hệ thứ 2 (NVMe +SAS +SATA) Intel® RAID:

  • Đầy đủ tính năng (MR; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
    • Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F

Thông tin gói
Phiên bản trình điều khiển = 07.716.02.00
Hệ điều hành (HĐH) được hỗ trợ =

  • RHEL* 7 (U7-U9), RHEL 8 (GA, U1-U3)
  • SLES* 12(SP3-SP5), SLES 15 (GA,SP1-SP2)
  • Ubuntu*

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.