Gói chương trình cơ sở Intel® Storage Adapter hành RS3P4QF160J và RS3P4GF016J

19802
3/16/2022

Giới thiệu

Cung cấp gói chương trình cơ sở Intel® Storage Adapter cho dòng RS3P4

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 3.4 MB
  • SHA1: E0133A8952C58D6319A34978F6FC6035C332FE71

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt chương trình cơ sở cho các Bộ điều hợp lưu trữ Intel® ba chế độ thế hệ thứ 2 sau chỉ hỗ trợ JBOD (vượt qua)

  • Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J (NVMe+SAS+SATA)
  • Intel® Storage Adapter RS3P4GF016J (SAS+SATA)

Thông tin gói
Phiên bản gói: 21.00.00.01 (Giai đoạn 21)

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.