Gói chương trình cơ sở Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F

19801
5/17/2021

Giới thiệu

Cung cấp gói chương trình cơ sở cho chế độ Tri-mode (NVMe+SAS+SATA) đầy đủ tính năng Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 5 MB
  • SHA1: 37CBEF02906B981DB9EE58FBCE369BE150220A6F

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt chương trình cơ sở cho chế độ Tri-mode (NVMe+SAS+SATA) đầy đủ tính năng Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

Thông tin gói

  • Gói chương trình cơ sở: 52.16.0-3899 (MR 7.16)
  • Chương trình cơ sở 5.160.02-3472

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.