Gói chương trình cơ sở Intel® RAID Adapter hành RS3P4TF160F

19801
1/21/2022

Giới thiệu

Cung cấp gói chương trình cơ sở cho chế độ Tri-mode (NVMe+SAS+SATA) đầy đủ tính năng Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 8.8 MB
  • SHA1: D89C50C2E14DDF39E9AA0FC5F845F36FB7B5E26F

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt chương trình cơ sở cho chế độ Tri-mode (NVMe+SAS+SATA) đầy đủ tính năng Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F và RS3P4MF088F hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

Thông tin gói

  • Gói chương trình cơ sở: 52.16.0-3953 (MR 7.16p1)
  • Chương trình cơ sở 5.160.02-3472

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.