Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Windows* dành® cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 621A

19799
11/14/2022

Giới thiệu

Cung Intel® VROC điều khiển Windows* cho các dòng M50CYP/D50TNP/D40AMP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10 Family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 89.7 MB
  • SHA1: B95DAD5835538D35AE117687FD464FAC03DCCAA3

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt theo Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Windows* cho các dòng M50CYP/D50TNP/D40AMP:

  • Intel VROC (VMD NVMe RAID) - Cung cấp giải pháp RAID doanh nghiệp cho các thiết bị NVMe trên nền tảng dòng Intel Xeon có thể mở rộng hỗ trợ công nghệ Intel VMD mềm.
  • Intel VROC (SATA RAID) - Cung cấp giải pháp RAID doanh nghiệp cho các thiết bị SATA được kết nối với SATA/sSATA trên Trung tâm điều khiển nền tảng Intel (PCH) được định cấu hình cho chế độ RAID.

Thông tin gói
Phiên bản trình điều khiển = 7.8.0.1031

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Chủ đề liên quan
Cách tải trình điều khiển RAID trong quá trình cài đặt Windows
Intel® VROC so với phiên bản trước Intel® RSTe: Giải thích việc thay đổi tên
Intel® VROC dẫn cấu hình nhanh

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.