Tiện ích cập nhật vi chương trình hệ thống (SysFwUpdt) cho Hệ thống Máy chủ Intel® M70KLP

19797
5/6/2021

Giới thiệu

Hệ thống máy chủ M70KLP (V 14.2klp Build 6)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10*, Red Hat Enterprise Linux 6.8*, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4*, Red Hat Enterprise Linux 8.3*, SUSE Linux Enterprise Server 15.1*, Windows Server 2016 family*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 8.1*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*, Red Hat Enterprise Linux 8.2*, Windows Server 2012 R2 family*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, Red Hat Enterprise Linux 8*, CentOS 7.3*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 71.6 MB
  • SHA1: 8429A44E5C455153E0005EC4A12E22DEC858BBF6

Mô tả chi tiết

Giới thiệu

Tiện ích Cập nhật Chương trình cơ sở Hệ thống là một tiện ích dòng lệnh được sử dụng để cập nhật BIOS hệ thống, BMC, CPLD của hệ thống.

Phiên bản này của Tiện ích Cập nhật Chương trình cơ sở Hệ thống chỉ được thiết kế để sử dụng Hệ thống Máy chủ Intel dòng sản phẩm M70KLP. Khi sử dụng Tiện ích Cấu hình Hệ thống cho các dòng sản phẩm máy chủ Intel khác,
kiểm tra tài liệu về dòng sản phẩm cho phiên bản hiện hành.

Bo mạch máy chủ Intel® hỗ trợ

Hệ thống Máy chủ Intel® gia đình M70KLP (Kelton Pass)

Oystems vận hành được hỗ trợ

UEFI 2.3.1
WinPE* 4.0 (x64)
Windows* Server 2019
Windows* Server 2016
Windows* Server 2012 R2
Windows* 10
RHEL* 6.8 (x64)
RHEL* 7.3 (x64)
RHEL* 7.5 (x64)
RHEL* 7.6 (x64)
RHEL* 8.x (x64)
SLES* 11.4 (x64)
SLES* 12.2 (x64)
SLES* 15&Sp1 (x64)
CentOS* 7.3 (x64)
Cơ hội* 8.10 (x64)

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.