Bộ phát hiện cấu hình Intel® cho Linux*

19796
5/5/2021

Giới thiệu

Một lệnh Linux thu thập cấu hình phần cứng và phần mềm của hệ thống x86 mà không cần cài đặt phần mềm bổ sung.

Các bản tải xuống sẵn có

  • CentOS Linux Family*, SUSE Linux Family*, Red Hat Linux Family*
  • Kích thước: 131 KB
  • SHA1: 309F56768680E4C6180723B429F76A49ED992EAF

Mô tả chi tiết

Giới thiệu
Intel Configuration Detector cho Linux là một kịch bản thu thập cấu hình phần cứng và phần mềm của hệ thống x86 mà không cần cài đặt phần mềm bổ sung.

Các hệ điều hành được hỗ trợ

  • Red Hat* / CentOS* 6.x / 7.x / 8.x
  • SuSE Linux* Enterprise Server* 12.x / 15.x

Thông tin bổ sung
Xem tài liệu readme (IntelConfigurationDetectorForLinux210427.txt) để biết thêm chi tiết như

  • Kịch bản này có thể phát hiện những thông tin nào
  • Cách sử dụng kịch bản
  • Triển khai và các chi tiết bổ sung

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.