Thunderbolt™ 3 Cập nhật phần mềm cho Intel® NUC8ixBE và NUC7ixBN

19795
4/26/2021

Giới thiệu

Cập nhật Thunderbolt™ 3 Controller Firmware cho Intel® NUC8ixBE và NUC7ixBN (46).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 2.5 MB
  • SHA1: 38145C6D2C2471D90871191B352B1896D0E4C1D6

Mô tả chi tiết

Mục đích

Công cụ này cập nhật Thunderbolt™ 3 Controller Firmware cho Intel® NUC8ixBE và NUC7ixBN.

Phiên bản này có gì mới

  • Cải tiến bảo mật

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.