Công cụ cập nhật chương trình cơ sở Thunderbolt™ 3 cho NUC10ixFN

19794
4/26/2021

Giới thiệu

Cập nhật Thunderbolt™ 3 điều khiển cơ sở cho Intel® NUC10ixFN.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 612.7 KB
  • SHA1: 989EDB528D9864908ACF77C2BF13160EF279A165

Mô tả chi tiết

Mục đích

Công cụ này cập nhật Thunderbolt™ 3 điều khiển cơ sở cho Intel® NUC10ixFN.

Có gì mới trong phiên bản này

  • Cải tiến bảo mật

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.