Lưu và Khôi phục Tiện ích Cấu hình Hệ thống (syscfg) cho Bo mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel Dựa trên Chipset Intel® 621

19789
4/4/2022

Giới thiệu

Lưu và Khôi phục Tiện ích Cấu hình Hệ thống (syscfg) cho Bo mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel Dựa trên Chipset Intel® 621

Các bản tải xuống sẵn có

  • Dòng Windows 10*, Ubuntu 20.04 LTS*, Ubuntu 16.04*, CentOS 6.8*, Windows Server 2016 family*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 8.1*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*, Red Hat Enterprise Linux 8.2*, CentOS 8 (1905)*, Windows Server 2012 R2 family*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, CentOS 7.3*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 65 MB
  • SHA1: 063452F32872B8413E480DB18516C43DBF86D2C1

Mô tả chi tiết

Giới thiệu


Tiện ích Cấu hình Máy chủ Intel® được sử dụng để lưu và khôi phục cài đặt chương trình cơ sở và BIOS vào tệp nhị phân/INI, cũng như để định cấu hình cài đặt chương trình cơ sở và BIOS thông qua giao diện dòng lệnh.

Đối với tên tệp và đường dẫn liên quan đến tiện ích máy chủ này, sử dụng chữ viết tắt "syscfg".

Bo mạch máy chủ Intel® được hỗ trợ


Intel® Server Board dòng S2600WT/S2600WTR

Intel® Server Board dòng S2600KP/S2600KPR

Intel® Server Board dòng S2600TP/S2600TPR

Intel® Server Board dòng S2600CW/S2600CWR

Intel® Server Board dòng S2600WF/S2600WFR

Intel® Server Board dòng S2600ST/S2600STR

Intel® Server Board dòng S2600BP/S2600BPR

Intel® Server Board dòng S9200WK

Intel® Server Board dòng M70KLP

Intel® Server Board D50TNP

Intel® Server Board M50CYP

Intel® Server Board D40AMP

Intel® Server Board M20NTP2SB

Các hệ điều hành được hỗ trợ


Vỏ UEFI

Windows Server* 2019

Windows Server 2016

Windows Server 2012 R2

Windows* 10

Red Hat Enterprise Linux* (RHEL*) 8.1, 8.2, 7.3, 7.5 và 7.6-64 bit

SUSE Linux* Enterprise Server (SLES*) 15, 12 gói dịch vụ 3-64 bit

CentOS* 8, 7.3, 7.5 và 6.8

Ubuntu* 16.04 và 20.04

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.