Intel® Server Chipset Driver cho Windows* dành cho Bo® mạch và Hệ thống Máy chủ Intel Dựa trên Chipset Intel® 621A

19782
7/6/2021

Giới thiệu

Công nghệ Intel® Chipset Device Software đặt các tệp Windows* INF vào hệ thống mục tiêu dựa trên Chipset Intel 621A.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 3.3 MB
  • SHA1: 7E26E7D403FA767D7857D3BB30EB0343527552C6

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cung cấp giải pháp Intel® Chipset Device Software cho Intel® Server Board M50CYP, D50TNP, D40AMP và Dòng M20NTP dựa trên Chipset Intel 621A.

Hệ Intel® Chipset Device Software đặt các tệp Windows* INF vào hệ thống mục tiêu. Các tệp này mô tả về hệ điều hành cách định cấu hình các thành phần chipset Intel® để đảm bảo các chức năng của tính năng sau đúng:

  • Xác định các thành phần chipset Intel® trong Trình quản lý thiết bị.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.