Trình điều khiển chipset máy chủ Intel® cho Windows* dành cho bo mạch máy chủ Intel® và hệ thống dựa trên chipset Intel® 621A

19782
3/13/2024

Giới thiệu

Intel® Chipset Device Software cài đặt các tệp Intel* INF vào hệ thống đích dựa trên Chipset Intel 621A.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 3.8 MB
  • SHA256: F5DAD894084F79DD5D976BCFC4929CE89C8FAD82674E74119D09D441BE079D01

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cung cấp Intel® Chipset Device Software cho Dòng M50CYP, D50TNP, D40AMP và M20NTP Bo mạch Máy chủ Intel® dựa trên Chipset Intel 621A.

Intel® Chipset Device Software cài đặt các tệp Windows* INF vào hệ thống đích. Các tệp này phác thảo cho hệ điều hành cách định cấu hình các thành phần chipset Intel® để đảm bảo rằng các tính năng sau hoạt động đúng:

  • Xác định các thành phần chipset Intel® trong Trình quản lý thiết bị.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.