Intel® Server Chipset Driver cho Windows* dành cho Bảng mạch Và Hệ thống Máy chủ Intel® Dựa trên Chipset Intel® 621A

19782
7/6/2021

Giới thiệu

Công Intel® Chipset Device Software cài đặt các tệp Windows* INF vào hệ thống mục tiêu dựa trên Chipset Intel 621A.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 3.3 MB
  • SHA1: 7E26E7D403FA767D7857D3BB30EB0343527552C6

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cung cấp khả Intel® Chipset Device Software dùng cho Intel® Server Board dòng M50CYP và D50TNP dựa trên Chipset Intel 621A.

Công Intel® Chipset Device Software cài đặt các tệp INF Windows* vào hệ thống mục tiêu. Các tệp này nêu lên hệ điều hành cách cấu hình các thành phần chipset Intel® nhằm đảm bảo các tính năng sau đây hoạt động chính xác:

  • Xác định các thành phần chipset Intel® trong Trình quản lý thiết bị

Các hệ điều hành được hỗ trợ:
Windows Server* 2016, 2019

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.