Hệ thống Máy chủ Intel® cập nhật vi chương trình và BIOS dòng M70KLP cho UEFI

19778
5/25/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa Gói Cập nhật Hệ thống uEFI cho Hệ thống Máy chủ Intel® dòng M70KLP. Đọc phần Phụ thuộc chương trình cơ sở trong phần Yêu cầu chương trình cơ sở.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 37.6 MB
 • SHA1: 5CD20B1426294CBD3E9D602D3CDB24A40917ED83

Mô tả chi tiết

Yêu cầu về chương trình cơ sở

Cần có phiên bản tối thiểu của BIOS và Firmware hiện tại để thực hiện cập nhật chương trình cơ sở và BIOS mới. Nếu bạn cố gắng nâng cấp trực tiếp từ phiên bản BIOS cũ lên phiên bản mới nhưng không đáp ứng các yêu cầu của chương trình cơ sở, việc nâng cấp có thể bị lỗi. Trước khi bạn thực hiện cập nhật BIOS và chương trình cơ sở mới, vui lòng xác minh các phiên bản BIOS và chương trình cơ sở hiện tại trên hệ thống máy chủ của bạn. Để cập nhật ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống thành các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp phần mềm hệ thống hiện được cài đặt trên hệ thống máy chủ mục tiêu PHẢI đáp ứng các tiêu chuẩn sau, nếu không việc cập nhật có thể bị lỗi:

 • Chương trình cơ sở BIOS - Phiên bản sản xuất SE5C620.86B.01.04.0021 hoặc mới hơn
 • Chương trình cơ sở BMC - Phiên bản sản xuất 4.04.319ca4f8 hoặc mới hơn
 • Chương trình cơ sở CPLD - Phiên bản sản xuất 3.8 hoặc mới hơn

Nếu hệ thống hiện không đáp ứng các yêu cầu của BIOS và chương trình cơ sở, bạn phải tải xuống Gói cập nhật hệ thống (SUP) đã đăng trước đó từ danh sách các phiên bản khác của trang web này và cập nhật hệ thống theo các phiên bản phần mềm mô tả trước khi cập nhật hệ thống lên ngăn xếp chương trình cơ sở có trong Gói Cập nhật Chương trình cơ sở đã tải xuống của bạn. Nếu không đạt được ngăn xếp chương trình cơ sở bắt buộc, có thể gây ra kết quả bất ngờ.

Mục đích

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống cấp sản xuất và cập nhật tiện ích sau:

 • BIOS hệ thống - 01.04.0022
 • Chương trình cơ sở ME - 04.04.04.28
 • Chương trình cơ sở BMC - 4.05.0501f0be
 • CPLD - 3.8
 • Bộ nhớ liên tục - 2.2.0.1516
 • sysfwupdt.efi - Phiên bản 14.2 Bản dựng 5

Sản phẩm được hỗ trợ

 • Hệ thống Máy chủ Intel® dòng M70KLP

Xem bản cập nhật chương trình cơ sở và mẹo khắc phục sự cố.

Ghi chú bổ sung

Xem ghi chú phát hành và tập tin readme để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.