Trình điều khiển irdma RDMA FreeBSD* cho Intel® Ethernet Controller E810

19762
7/22/2021

Giới thiệu

trình điều khiển irdma RDMA FreeBSD* cho Intel® Ethernet Controller E810

Các bản tải xuống sẵn có

  • FreeBSD*
  • Kích thước: 207.5 KB
  • SHA1: 60DA7BA70C835A543FC30F5F3B2EA9D0CCE63EE0

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển FreeBSD RDMA cho Intel® Ethernet nối mạng miễn phí.

Trình điều khiển irdma hỗ trợ các thiết bị dựa trên các bộ điều khiển sau:

  • Intel® Ethernet Controller E810-C
  • Intel® Ethernet Controller E810-XXV

irdma-x.x.x.tar.gz
Có gì mới không?

Xem readme để biết hướng dẫn cài đặt, cách xác định bộ điều hợp, tham số dòng lệnh, tính năng bổ sung và các vấn đề đã biết của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.