Intel® Ethernet nhân hóa thiết bị linh động dòng 800 (DDP) cho Gói biên không dây

19760
7/22/2021

Giới thiệu

Intel® Ethernet nhân hóa thiết bị linh động dòng 800 (DDP) cho Gói biên không dây

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 1 MB
  • SHA1: E46903AD68ADD123371EFEA2ABA6529E9E570AAA

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Intel® Ethernet Controller E810 Dynamic Device Personalization (DDP) cho Bản sửa đổi gói nhị phân Edge không dây 1.3.6.0 1.1

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.