Trình điều khiển và công cụ băng tần cơ sở Intel® vRAN cho VMware ESXi *

19758
7/31/2023

Giới thiệu

Cung cấp Trình điều khiển và Công cụ Intel® Baseband FEC SRIOV cho VMware ESXi * cùng với tài liệu Hướng dẫn sử dụng

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 26.2 KB
  • SHA1: 65F719A59D4223133552335694556A34D4A7FC36
  • VMware*
  • Kích thước: 886.5 KB
  • SHA1: 913D5D456FACA09956BCF2566A411273603869B5
Khuyên dùng
  • Kích thước: 51.7 KB
  • SHA1: DCC0A1152553CE8D57E2F982EC45D57E2E050C8E

Mô tả chi tiết

Cung cấp Trình điều khiển và Công cụ Intel® Baseband FEC SRIOV cho VMware ESXi * cùng với tài liệu Hướng dẫn sử dụng. Hỗ trợ thẻ Intel® N3000 FPGA PAC và Intel® eASIC ACC100 PCIe*.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.