Công cụ cập nhật vi chương trình HDMI cho NUC8i3BE, NUC8i5BE, NUC8i7BE

19750
3/25/2021

Giới thiệu

Sử dụng công cụ này để cập nhật phiên bản Chương trình cơ sở HDMI lên 1.78.4.0.4 trên dòng Intel® NUC8i3BE, NUC8i5BE và NUC8i7BE.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 3.5 MB
  • SHA1: 0EDD83913F5200F8CCF5EA8F6AE4A5EB55D68E06

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cập nhật phiên bản Vi chương trình HDMI lên phiên bản 1.78.2.0.4 cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC8i3BE, NUC8i5BE và NUC8i7BE.

Lưu ý

Bản cập nhật này là để giảm thiểu sự cố không thể đánh thức màn hình từ chế độ ngủ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.