Công cụ cập nhật vi chương trình HDMI cho NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

19749
3/26/2021

Giới thiệu

Sử dụng công cụ này để cập nhật phiên bản Chương trình cơ sở HDMI lên 1.78 trên dòng Intel® NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*, Windows 11*
  • Kích thước: 4.8 MB
  • SHA1: A12E021D09927704EF94DAD9B1E2FDBADBFB2833

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cập nhật phiên bản HDMI Firmware lên phiên bản 1.79.1.1 trên dòng Intel® NUC, NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN.

Cập nhật

Cải tiến bảo mật.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.