Công cụ cập nhật vi chương trình HDMI cho NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

19749
3/26/2021

Giới thiệu

Sử dụng công cụ này để cập nhật phiên bản Phần mềm HDMI lên 1,78 trên dòng Intel® NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 3.3 MB
  • SHA1: 1A8C777F2AE548F454719DF62A0AFF16F0E39FAA

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cập nhật phiên bản Vi chương trình HDMI lên 1,78 trên dòng Intel® NUC, NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN.

Lưu ý

Bản cập nhật này là để giảm thiểu sự cố không thể đánh thức màn hình từ chế độ ngủ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.