Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 (chỉ 8,20 đến 7.10)

19745
2/1/2021

Giới thiệu

Cung cấp gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700. (Chỉ dành cho 8.20 đến 7.10)

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 201.4 MB
 • SHA1: 6C1F5DB217638FF50C4783D3A58C5EA0F177E958

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Lưu ý: Các tệp này chỉ dành cho Hạ cấp từ NVM 8.20 lên NVM 7.10.

Tải xuống gói hạ cấp NVM cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet mềm

Đọc trước khi sử dụng các tệp hạ cấp

Trong khi nâng cấp và hạ cấp NVM sử dụng cùng một bộ công cụ, thứ tự hoạt động bị đảo ngược. Công cụ hạ cấp thực hiện trước tiên, sau đó cài đặt trình điều khiển phù hợp.

Gói tải xuống này chỉ hỗ trợ đường dẫn hạ cấp sau:

Phiên bản NVM hiện tại: 8.20

Phiên bản Hạ cấp được hỗ trợ: 7.10

Phiên bản hạ cấp SW/Driver: 24.3, 24.4 , 24.5

Bao gồm các tập tin

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_to_v7_10.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_Windows.exe

Chủ đề liên quan

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.