Trình điều khiển công nghệ Intel® QuickAssist cho FreeBSD * - Phiên bản HW 1.X

19735
6/6/2022

Giới thiệu

Công nghệ Intel QuickAssist (Intel® QAT) cung cấp khả năng tăng tốc mật mã và nén được sử dụng để cải thiện hiệu suất và hiệu quả trên toàn trung tâm dữ liệu. Gói này chứa trình điều khiển công nghệ Intel® QuickAssist cho FreeBSD * cho phiên bản phần cứng 1.X.

Các bản tải xuống sẵn có

  • FreeBSD*
  • Kích thước: 6.3 MB
  • SHA1: CC711538B6353484BDCDEE296CB6544B67FCA32D

Mô tả chi tiết

Ghi chú phát hành

Hãy xem Phần mềm Công nghệ Intel® QuickAssist cho FreeBSD* - Ghi chú Phát hành để biết những thay đổi mới nhất trong bản phát hành này.

Tải xuống liên quan

Để biết thêm tài nguyên về Công nghệ Intel QuickAssist, hãy truy cập Công nghệ Intel QuickAssist (Intel®® QAT)

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.