trình điều khiển Intel® QuickAssist Technology cho FreeBSD* - HW Phiên bản 1.7

19735
10/7/2021

Giới thiệu

Cung cấp trình điều Intel® QAT năng lượng cho Intel® QuickAssist Technology sản phẩm dành cho FreeBSD*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • FreeBSD*
  • Kích thước: 5.7 MB
  • SHA1: A182DF2AC78545695A8B89FC09C30A97F04738B9

Mô tả chi tiết

Mục đích
Tải xuống Trình điều Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) dành cho FreeBSD*.

Tham khảo phần https://01.org/intel-quickassist-technology thông tin chi tiết về hướng dẫn cài đặt của trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.